หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อบต.ธารทหาร
 

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารทหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เพื่อให้ผู้บริหารได้พบประชาชนและรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา  อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 06.04 น. โดย คุณ สุวรรณี ทองเถาว์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โทร : 056-290-115
จำนวนผู้เข้าชม 3,318,968 เริ่มนับ 15 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com